Vilket är ditt företag?

Vi arbetar med kunder inom flera olika branscher och företagsformer. Det ger värdefull kunskap som vi kan dela med oss av och det är vår styrka för dig som företagare! Vi kan bidra med handfasta råd och idéer för ökad effektivisering och lönsamhet.

Företagsformer

Vilken företagsform du bör välja beror bland annat på om du ska starta företag ensam eller om ni är flera, vilket ekonomiskt ansvar du är beredd att ta på dig och hur inkomsterna ska beskattas. De vanligaste företagsformerna är aktiebolag, enskild firma och handelsbolag.

Starta ett aktiebolag

För att starta ett aktiebolag tar du kontakt med oss eller Bolagsverket där aktiebolaget ska registreras. Den som startar ett aktiebolag måste satsa pengar eller egendom som bolaget har nytta av i bolaget. Satsar man pengar kallas det för aktiekapital. Satsar man egendom kallas det för apportegendom. För aktiebolag som bildas (stiftas) från den 1 januari 2020 gäller att aktiekapitalet måste vara minst 25 000 kronor.

Fåmansföretag

Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansföretag. Enligt huvudregeln är ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget.

Till största del handlar reglerna om hur en utdelning från fåmansföretaget, eller en kapitalvinst man gör om man säljer sitt fåmansföretag, ska beskattas. Inkomsten ska nämligen fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital.

Syftet med reglerna om utdelning och kapitalvinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag är att förhindra att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen.

Utdelning och vinst från fåmansföretag

Särskilda regler, de s k 3:12-reglerna, gäller när du får utdelning eller säljer aktier i fåmansföretaget och beräkningen görs på blankett K10.

Bokföring och bokslut

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller alltså alla företagsformer. Bokföring har du framför allt för att du ska kunna följa upp och styra verksamheten mot de mål du ställt upp.

Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Den som driver näringsverksamhet är bokföringsskyldig och reglerna finns i bokföringslagen. Bokföring innebär att alla affärshändelser ska bok­föras löpande. Kontanta in- och utbetal­ningar ska bokföras senast följande arbetsdag. Övriga affärshändelser bokförs så snart det kan ske. Till varje bokföringspost ska finnas en verifikation, till exempel ett kvitto eller en faktura. Bokföringen ska avslutas med ett bokslut. Bokföringsmaterial måste sparas i minst sju år.

Deklarera

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättföreningar ska lämna Inkomstdeklaration 2. Det gäller även samfällighetsföreningar.

Företagets räkenskapsår styr när man behöver lämna inkomstdeklarationen. Räkenskapsåret påverkar också när företaget får sitt slutskattebesked och när eventuell kvarskatt ska betalas.